Mainboard Laptop 2nd`

Mainboard Laptop đã qua sủ dụng còn tốt